INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Så här behandlas dina personuppgifter

JAXIA Utbildning, nedan AB Delta, värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa

gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

 

Varför JAXIA behandlar personuppgifter

 

JAXIA behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god service till dig som kund eller avtalspart. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler. JAXIA kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och JAXIA, på en rättslig förpliktelse, på ett berättigat intresse eller på den registrerades samtycke. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter. JAXIA behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av JAXIA för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

 

Hur JAXIA behandlar dina personuppgifter

 

JAXIA behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som JAXIA har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver de uppgifter som JAXIA behöver för det aktuella syftet. Dina personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är nödvändiga.

 

Hur dina personuppgifter skyddas

 

JAXIA har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med personuppgiftsbehandling. I de fall JAXIA anlitar ett personuppgiftsbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets hantering av personuppgifter.

 

Dina rättigheter som registrerad

 

Är dina personuppgifter registrerad hos JAXIA har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som JAXIA behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har också rätt att fråga om personuppgifter som JAXIA behandlar: begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga, begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress JAXIA Utbildning, Ritargatan 1, 724 66 Västerås Behandlar JAXIA dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. Du har också rätt att till Datainspektionen Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende AB Deltas behandling av personuppgifter om dig. Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta JAXIA på kontakt@jaxia.se

MAIL

kontakt@jaxia.se

TELEFON

070-595 92 88

ADRESS

Ritargatan 1,724 66 Västerås

INFORMATION

Ett flexibelt utbildningsföretag med rätt inställning. Vi kan hjälpa dig med de trafikrelaterad yrkesutbildningar och är inte rädd för att röra på oss. Vill du hellre att utbildningen hålls hos er gör vi gärna det.

 

Kontakta oss på mail eller telefon.

 

Integritetspolicy

 

FÖLJ OSS

Vår "KURS DATUM" sida kommer regelbundet uppdateras med våra planerade kursdatum.